Gélový podpaľovač

Gélový podpaľovač

Gélový podpaľovač je určený k rýchlemu a efektívnemu podpaleniu ohňa v kachliach, krboch a pri grilovaní. Je vhodný aj na rýchle podpalenie dreveného uhlia a brikiet. Stačí aplikovať liehový gél na palivo a horľavá látka bezpečne a rýchlo uľahčí zapálenie. Gélový podpaľovač je vhodný aj na prípravu fondue. Horí bez zápachu a neodkvapkáva.

Balenie: 1 l
Záručná doba: 36 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov. Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.