Laminačná súprava Lamit

Laminačná súprava LAMIT

Súprava je určená na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb a autodielov.

Najskôr odporúčame poškodené miesto dokonale očistiť, obrúsiť a odmastiť. K potrebnému množstvu polystyrénu, ktorý dokážeme spracovať do 15 min. pri teplote 20 °C, pridajte za stáleho miešania 2% iniciátoru. Laminovanie neprevádzajte zásadne pri nižších teplotách ako +15 °C! K vytvrdnutiu dochádza neskoršie a znižuje sa kvalita opravy.

EAN
Laminačná súprava Lamit 500 g 8595030511012
Laminačná súprava Lamit 1 kg 8595030541538
Na stiahnutie
Laminačná súprava Lamit

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: 500 g polyester K, 15 g iniciátora, 0,4 m2 sklenej tkaniny, brúsne plátno 1 kg polyester K, 40 g iniciátora, 0,4 m2 sklenej tkaniny, brúsne plátno
Odtieň: číry s modro-sivým nádychom
Aplikácia: štetec
Opravy: laminátových predmetov, lodí, bazénov, športových potrieb a autodielov
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Čas na spracovanie: 15 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 30 min., Dokonalé vytvrdnutie po 12 hod. pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 24 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C 6000, S 6005
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Varovanie
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.