Živica Lamit 109

Živica Lamit 109

LAMIT 109 – univerzálny typ polyesterovej živice na opravy laminátových predmetov, napr. lodí, bazénov, športových potrieb, nárazníkov automobilov ale tiež na výrobu laminátov kontaktnou technológiou, navíjaním a injekčným laminovaním.

EAN
Živica Lamit 109 500 g 8595030511036
Živica Lamit 109 1 kg 8595030511043
Živica Lamit 109 5 kg 8595030521479
Živica Lamit 109 10 kg 8595030512088
Na stiahnutie
Živica Lamit 109 500 g
Živica Lamit 109 1 kg
Živica Lamit 109 5 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: Plechový obal 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
Odtieň: číry s modro-sivým nádychom
Aplikácia: štetec
Miešací pomer: 100 dielov živice a 2 diely iniciátora
Čas na spracovanie: 15 minút pri teplote +20 °C
Povrchové zaschnutie: povrchové zatuhnutie do 30 min., dokonalé vytvrdnutie po 12 hod. pri teplote +20 °C
Povrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 12 hod.
Riedidlo a umývanie pomôcok: C 6000, S 6005
Skladovanie: +5 °C až +25 °C. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením!
Záručná doba: 12 mesiacov od dátumu plnenia na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pri požití alebo pri vdýchnutí.