Dekoratívne syntetické farby

Dekoratívne syntetické farby

Farby sú určené ako vrchné nátery dreva a kovov pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Pred použitím farby poriadne premiešajte, prípadne podľa potreby prefiltrujte a nanášajte štetcom alebo sprejom na čistý, suchý a odmastený povrch. Výrobok nie je určený na nátery prichádzajúce do priameho kontaktu s potravinami, krmivami pre zvieratá, pitnou vodou a na nátery detského nábytku a hračiek.

EAN
Farba medená 0340 80 g 8595030523756
Farba medená 0340 Spray 400 ml 8595030523794
Farba strieborná 0910 80 g 8595030510992
Farba strieborná 0910 300 g 8595030530143
Farba strieborná 0910 Spray 400 ml 8595030523787
Farba zlatá 0960 80 g 8595030511005
Farba zlatá 0960 300 g 8595030530167
Farba zlatá 0960 Spray 400 ml 8595030523770
Na stiahnutie
Farba zlatá 0960 80 g
Farba zlatá 0960 300 g
Farba zlatá 0960 spray
Farba strieborná 0910 80 g
Farba strieborná 0910 300 g
Farba strieborná 0910 spray
Farba medená 0340 80 g
Farba medená 0340 spray

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: Plechové obaly 80 g, 300 g, sprej 400 ml
Aplikácia: štetec, sprej
Odtieň: strieborná 0910, zlatá 0960, medená 0340
Podklad: drevo, kov
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +15 °C
Výdatnosť: 0,6-0,8 m2/100 g štetcom – 1,2 m2/400 ml – sprej
Schnutia: 12 hod. do stupňa 1
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6006
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred mrazom! Uchovávajte mimo dosahu detí!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Horľavá tuhá látka. Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Podozrenie, že spôsobuje rakovinu. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.