Dekorativní syntetické barvy

Dekorativní syntetické barvy

Barvy jsou určeny jako vrchní nátěry dřeva a kovů pro vnitřní, venkovní prostředí. Před použitím barvy řádně promíchejte, podle potřeby případně přefiltrujte a nanášejte štětcem, nebo sprejem na čistý, suchý a odmaštěný povrch. Výrobek není určen pro nátěry přicházející do přímého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou a pro nátěry dětského nábytku a hraček.

EAN
Barva měděná 0340 80 g 8595030523756
Barva měděná 0340 Spray 400 ml 8595030523794
Barva stříbrná 0910 80 g 8595030510992
Barva stříbrná 0910 300 g 8595030530143
Barva stříbrná 0910 Spray 400 ml 8595030523787
Barva zlatá 0960 80 g 8595030511005
Barva zlatá 0960 300 g 8595030530167
Barva zlatá 0960 Spray 400 ml 8595030523770
Ke stažení
Barva zlatá 0960 80 g
Barva zlatá 0960 300 g
Barva zlatá 0960 spray
Barva stříbrná 0910 80 g
Barva stříbrná 0910 300 g
Barva stříbrná 0910 spray
Barva měděná 0340 80 g
Barva měděná 0340 spray

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: Plechové obaly 80 g, 300 g, sprej 400 ml
Aplikace: štětec, sprej
Odstín: stříbrná 0910, zlatá 0960, měděná 0340
Podklad: dřevo, kov
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C
Vydatnost: 0,6-0,8 m2/100 g štětcem – 1,2 m2/ 400 ml – sprej
Zasychání: 12 hod. do stupně 1
Ředidlo a mytí pomůcek: S6006
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.