RENOLAST

Renolast

Asfalto hliníková reflexo izolačná náterová hmota RENOLAST je určená na povrchovú úpravu striech (plech, IPA, térový papier a ostatné strešné izolačné lepenky), dreva, niektorých plastických hmôt, betónu a pod., kde sa okrem izolačného a konzervačného účinku požaduje, aby náter účinne odrážal svetelné a teplotné lúče.

EAN
RENOLAST 3 kg 8595030520816
RENOLAST 7 kg 8595030520823
RENOLAST 16 kg 8595030520830
RENOLAST 30 kg 8595030520854
Na stiahnutie
RENOLAST
RENOLAST
RENOLAST 8 kg

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte *.jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Balenie: plechové obaly 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg
Aplikácia: štetec, valček – najlepšie dve vrstvy, bez základného náteru
Podklad: plech, IPA, térový papier, strešné izolačné lepenky, dreva, niektoré plastické hmoty, betón
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C, bez slnečného žiarenia
Odtieň: strieborný
Výdatnosť: 8-10 m2/kg
Schnutia: po 24 hod. úplne preschnutý
Riedidlo a umývanie pomôcok: S6005, S6006
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred vysokými teplotami a slnečným žiarením.
Záručná doba: 18 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Veľmi horľavá kvapalina a pary. Horľavá kvapalina a pary. Horľavá tuhá látka. Škodlivý po požití. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobovať genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Môže poškodiť plod v tele matky. Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.