Renolast

Renolast

Asfaltohliníková reflexoizolační nátěrová hmota Renolast je určená na povrchovou úpravu střech (plech, IPA, térový papír a ostatní střešní izolační lepenky), dřeva, některých plastických hmot, betonu apod., kde se kromě izolačního a konzervačního účinku požaduje, aby nátěr účinně odrážel světelné a tepelné paprsky.

EAN
Renolast 3 kg 8595030520816
Renolast 7 kg 8595030520823
Renolast 16 kg 8595030520830
RENOLAST 30 kg 8595030520854
Ke stažení
Renolast
Renolast kybl
Renolast 8 kg

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: plechové obaly 3 kg, 7 kg, 16 kg, 30 kg
Aplikace: štětec, váleček – nejlépe dvě vrstvy, bez základního nátěru
Podklad: plech, IPA, térový papír, střešní izolační lepenky, dřeva, některé plastické hmoty, beton
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C, bez slunečního záření
Odstín: stříbrný
Vydatnost: 8-10 m2/kg
Zasychání: po 24 hod. zcela proschlý
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před vysokými teplotami a slunečním zářením
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.