Chlórové vápno

Chlórové vápno

Chlórové vápno je určené na dezinfekciu kanalizačných odpadkov a potrubí, žúmp a tiež na dezinfekciu priestorov slúžiacich na pestovanie hydiny, prasiat, sliepok a zajacov. Dezinfekciu odporúčame 3x až 4x ročne a tiež pri výmene chovu.

Balenie: PE dóza s bezpečnostným uzáverom 600 g
Odtieň: biely
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Umývanie pomôcok: voda
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie a preprava: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.