Terpentýnový olej

EAN
Terpentýnový olej 450 g 8595030525200
Terpentýnový olej 850 g 8595030525217
Terpentýnový olej 4 kg 8595030526702
Terpentýnový olej 8,5 kg 8595030525224
Na stiahnutie
Terpentýnový olej 450 g
Terpentýnový olej 850 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Terpentýnový olej

Používa sa ako riedidlo do farieb.

Balenie: plechový obal 450 g, 850 g, 4 kg, 8,5 kg
Odtieň: bezfarebná kvapalina s typickým zápachom
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musí byť nad +5 °C
Riedidlo a umývanie pomôcok: lakový benzín
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Škodlivý pri kontakte s pokožkou. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pri vdýchnutí. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

Fermež ľanová

EAN
Fermež ľanová 400 g 8595030519070
Fermež ľanová 800 g 8595030540036
Fermež ľanová 3 kg 8595030519094
Fermež ľanová 8 kg 8595030519117
Na stiahnutie
Fermež ľanová 400 g
Fermež ľanová 800 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Fermež ľanová

Fermež ľanová je predovšetkým riedidlo na olejové, fermežové farby a tmely. Ďalej na napúšťanie dreva, papiera, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové, syntetické a disperzné náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a mikroorganizmami.

Balenie: 400 g, 800 g, 3 kg, 8 kg
Odtieň: žltohnedý
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +10 °C až +25 °C
Umývanie pomôcok: lakový benzín
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: nie je

Fermež napúšťacia

EAN
Fermež napúšťacia 400 g 8595030519087
Fermež napúšťacia 800 g 8595030540043
Fermež napúšťacia 3 kg 8595030519100
Fermež napúšťacia 8 kg 8595030519124
Na stiahnutie
Fermež napúšťacia 400 g
Fermež napúšťacia 800 g

Poznámka: Obrázky na stiahnutie vo formáte * .jpg sú v rozlíšení 300 DPI a RGB farbách.

Fermež napúšťacia

Používa sa na napúšťanie dreva, omietok a iných savých podkladov pod olejové, fermežové, syntetické a disperzné náterové hmoty. V kombinácii s ochrannými látkami a lakovým benzínom chráni drevo pred napadnutím drevokaznými hubami a mikroorganizmami.

Balenie: 400 g, 800 g, 3 kg, 8 kg
Odtieň: žltohnedý
Aplikačná teplota: teplota podkladu i prostredia musia byť nad +10 °C až +25 °C
Umývanie pomôcok: lakový benzín
Skladovanie: +5 °C až +25 °C na suchom mieste. Chráňte pred priamym slnkom!
Záručná doba: 24 mesiacov od dátumu plnenia uvedeného na obale v neporušenom balení
Špecifická rizikovosť: Nebezpečenstvo
Výstražné upozornenia: Horľavá kvapalina a pary. Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.