Aluksyl®

Aluksyl® vypalovací silikonová žáruvzdorná barva

Aluksyl je určený k nátěrům kamen, rour, výfuků aut a motorek, topných těles a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500 °C. Povrch je třeba před nanesením barvy dobře odmastit a zbavit rzi. Nanášíme štětcem nebo nástřikem v 1 až 2 vrstvách. Po pěti hodinách zasychání postupně zahříváme a zajistíme tak vypálení nátěru (nejméně 15 min. při 250 °C).

EAN
Aluksyl® 0199 černý 80 g 8595030512040
Aluksyl® 0199 černý 400 g 8595030512057
Aluksyl® 0199 černý 3 kg 8595030510749
Aluksyl® 0199 černý 10 kg 8595030510756
Aluksyl® 0199 černý Spray 400 ml 8595030523800
Aluksyl® 0910 stříbrný 80 g 8595030512019
Aluksyl® 0910 stříbrný 400 g 8595030512026
Aluksyl® 0910 stříbrný 3 kg 8595030510725
Aluksyl® 0910 stříbrný 10 kg 8595030510732
Aluksyl® 0910 stříbrný Spray 400 ml 8595030523817
Aluksyl® 0340 měděný 80 g 8595030523763
Aluksyl® 0340 měděný 400 g 8595030526832
Aluksyl® 0340 měděný Spray 400 ml 8595030523824
Ke stažení
Aluksyl® 0199 černý spray
Aluksyl® 0199 černý 80 g
Aluksyl® 0199 černý 400 g
Aluksyl® 0910 stříbrný 400 g
Aluksyl® 0910 stříbrný 80 g
Aluksyl® 0910 stříbrný spray
Aluksyl® 0340 měděný 80 g
Aluksyl® 0340 měděný 400 g
Aluksyl® 0340 měděný spray

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty
Balení: plechové obaly 80 g, 400 g, sprej 400 ml, 3 kg (není v odstínu 0340 měděný), 10 kg (není v odstínu 0340 měděný)
Podklad: kov
Odstín: stříbrný 0910, černý 0199, měděný 0340
Aplikace: štětec, sprej
Vydatnost: 0,6-0,8 m2/100 g štětcem – 1,2 m2/ 400 ml – sprej
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +15 °C
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005
Zasychání: po 5 hod. postupně zahřívat a zajistit vypálení 15 min./250 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
Záruční doba: 18 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Odstíny*

* Upozornění: Odstíny barev v náhledech se mohou lišit od reálných. Jejich intenzita závisí na typu a nastavení monitoru a okolním světle. Doporučujeme proto následně navštívit nejbližší prodejnu s našimi výrobky a zkontrolovat odstín na tištěném vzorníku.