Fermež napouštěcí

EAN
Fermež napouštěcí 400 g 8595030519087
Fermež napouštěcí 800 g 8595030540043
Fermež napouštěcí 3 kg 8595030519100
Fermež napouštěcí 8 kg 8595030519124
Ke stažení
Fermež napouštěcí 400 g
Fermež napouštěcí 800 g

Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách.

Dokumenty

Fermež napouštěcí

Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami a lakovým benzínem chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

Balení: 400 g, 800 g, 3 kg, 8 kg
Odstín: žlutohnědý
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí
být nad +10 °C až +25 °C
Mytí pomůcek: lakový benzín
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného
na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.